ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ My Career Mellon

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και καθοδήγησης το οποίο μπορεί να βοηθήσει παιδιά άνω των 14 ετών να ξεκαθαρίσουν τι τους ταιριάζει και να βρουν το δρόµο τους. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 3 έως 4 συναντήσεις, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα χρόνου του ενδιαφεροµένου και διαρκεί συνολικά περίπου 7 ώρες.

Τι περιλαµβάνει το πρόγραµµα:

Ι. Γνωριµία µε το Σύμβουλο & Προσωπική Συνέντευξη

Αρχικά ο Σύµβουλος ενημερώνει  τον ενδιαφερόµενο για το ρόλο του επαγγελµατικού προσανατολισµού καθώς και για τη λειτουργία του προγράµµατος. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια µιας µεστής προσωπικής συζήτησης, ο Σύµβουλος διερευνά µαζί µε τον ενδιαφερόµενο τις ιδέες και τις απόψεις του τις οποίες και καταγράφει.

ΙΙ. Συµπλήρωση ερωτηµατολογίων & τεστ

Στη συνέχεια ο μαθητής προχωράει στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και των τεστ. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην αναλυτική αποτύπωση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου, που καθορίζουν κατά πόσο ταιριάζει για κάθε επαγγελµατική δραστηριότητα.

 Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο µέρος χορηγούνται εισαγωγικά ερωτηµατολόγια, τα οποία αποσκοπούν στη συγκέντρωση των στοιχείων από το ‘ιστορικό’ του νέου και τις γενικότερες βλέψεις, προτιµήσεις, τις αξίες και τα κίνητρά του, ενώ ακολουθεί η συµπλήρωση του τεστ προσωπικότητας.

Το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει την συµπλήρωση των σταθµισµένων τεστ ικανοτήτων. Πρόκειται για χρονοµετρηµένα τεστ, τα οποία διαρκούν 2½ ώρες.

Το τρίτο µέρος αφορά στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου ενδιαφερόντων. Η συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου αυτού διαρκεί περίπου 45 λεπτά.

ΙΙΙ. Αξιολόγηση-Επεξεργασία ευρηµάτων

Η διαδικασία αυτή γίνεται από το Σύµβουλο. Ο Σύµβουλος επεξεργάζεται τα δεδοµένα που προέκυψαν από τα τεστ, τα ερωτηµατολόγια και από την προσωπική συνέντευξη. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων που προέκυψαν από όλη την προηγούµενη διαδικασία, συντάσσεται µια Αναλυτική Έκθεση των προσωπικών χαρακτηριστικών του νέου. Η Έκθεση αυτή αποτελεί ένα λεπτοµερή οδηγό για την καλύτερη κατανόηση του εαυτού του και τον εντοπισµό της κατεύθυνσης σπουδών και του επαγγελµατικού χώρου που του ταιριάζουν.

ΙV. Καταληκτική Συνάντηση: Παράδοση Αναλυτικής Έκθεσης αποτελεσµάτων & Συζήτηση – Πληροφόρηση

Το παιδί μαζί με τους γονείς του, (αν το παιδί είναι κάτω των 18 ετών), έχουν µια προσωπική συνεδρία µε τον Σύµβουλο, όπου συζητιούνται σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τα προηγούµενα στάδια του Προγράµµατος. Ο Σύµβουλος αναλύει και εξηγεί τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και παρουσιάζει τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στην προσωπικότητα, στις ικανότητες, στις αξίες και στα ενδιαφέροντα του νέου. Επιπλέον, τους παραδίδει και την προσωπική Αναλυτική Έκθεση Αποτελεσµάτων του προγράµµατος. Η συζήτηση καταλήγει στις επαγγελµατικές προτιµήσεις που προκύπτουν από το συνδυασµό όλων των δεδοµένων και στη συνέχεια ο Σύµβουλος προσφέρει ειδική πληροφόρηση για τα προτεινόµενα επαγγέλµατα και σχολές, καθώς και τις προοπτικές της κάθε επαγγελµατικής κατηγορίας στην αγορά εργασίας.